مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی ساكروم و استابولوم بعد از جراحی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك خانم جوان را نشان میدهد كه
بدنباال تصادف اتومبیل دچار شكستگی حلقه لگنی در ناحیه ساكروم و پوبیس و
شكستگی استابولوم شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم دیده میشود كه شكستگی ساكروم با استفاده از یك پلاك ترانس ایلیاك فیكس شده است. پلاك در پشت لگن قرار گرفته و در هر طرف با دو پیچ به استخوان ایلیوم متصل شده است. شكستگی عرضی استابولوم هم با یك پلاك اینتراپلویك در زیر پلویك بریم فیكس شده است. دقت كنید كه به علت آسیب رباط سمفیز، بعد از جااندازی پوبیس سمت راست، پلاك به پوبیس چپ هم امتدا یافته و یك پیچ در پوبیس سمت چپ گذاشته شده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی ساكروم و استابولوم . درمان”  برای متخصصین

” شكستگی ساكروم و استابولوم در ناحیه لگن . درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ساكروم و استابولوم

فیلم شكستگی ساكروم و استابولوم. ساكروم

0/5 ( 0 نظر )