مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. چرخش عمودی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه
بدنبال تصادف اتومبیل دچار آسیب حلقه لگنی بصورت ساكروم و دیاستاز سمفیز
پوبیس شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور افقی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف بالا و پایین مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم شكستگی ترانس فورامینال استخوان ساكروم در طرف راست دیده میشود
كه هر دو كورتكس قدامی و خلفی را درگیر كرده و همراه با خرد شدگی است.
جابجایی سمفیز پوبیس در قدام قابل مشاهده است. میتوان مشاهده كرد كه سمفیز در طرف راست به سمت عقب و بالا تغییر مكان داد كه نشانه جابجایی همی پلویس در همین جهت است.

شكستگی ترانسورس پروسس مهره پنجم كمری دیده میشود كه نشانه ناپایداری شكستگی است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. سیستوگرافی. چرخش افقی

فیلم شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. چرخش عمودی

فیلم شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس بعد از جراحی. چرخش عمودی

0/5 ( 0 نظر )