مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. چرخش عمودی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه
بدنبال تصادف اتومبیل دچار آسیب حلقه لگنی بصورت ساكروم و دیاستاز سمفیز
پوبیس شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان بصورت شفاف دیده شده و مشاهده فیلم مانند دیدن یك تصویر رادیولوژی ساده لگن از زوایای گوناگون است.

در این فیلم استخوان لگن حول محور
افقی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف بالا و پایین مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم میتوان شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز را با حركت پلویس در دو نمای اینلت و اوتلت لگن بازسازی كرد. به سخن دیگر دیدن ابتدا و انتهای این فیلم نشان دهنده نماهای اینلت و اوتلت لگن در یك رادیوگرافی ساده هستند.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. سیستوگرافی. چرخش افقی

فیلم شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. چرخش افقی

فیلم شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. چرخش عمودی

فیلم شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس بعد از جراحی. چرخش عمودی

0/5 ( 0 نظر )