مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس بعد از جراحی. چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه
بدنبال تصادف اتومبیل دچار آسیب حلقه لگنی بصورت ساكروم و دیاستاز سمفیز
پوبیس شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان بصورت شفاف دیده شده و مشاهده فیلم مانند دیدن یك تصویر رادیولوژی ساده لگن از زوایای گوناگون است.

در این فیلم استخوان لگن حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم میتوان دید كه شكستگی ساكروم به توسط دو پیچ ایلیوساكرال در مهره های اول و دوم ساكروم و دیاستاز سمفیز به توسط یك پلاك بر روی سمفیز فیكس شده است. پلاك سمفیز شش سوراخه و 3.5 میلیمتری است و به توسط شش پیچ به استخوان های پوبیس فیكس شده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. درمان”  برای متخصصین

“شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. سیستوگرافی. چرخش افقی

فیلم شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. چرخش افقی

فیلم شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. چرخش عمودی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. چرخش عمودی

فیلم شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم و دیاستاز سمفیز پوبیس بعد از جراحی. چرخش عمودی

0/5 ( 0 نظر )