مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی دو طرفه ساكروم. ساكروم. چرخش عمودی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان ساكروم خانم جوانی را نشان میدهد كه
بدنبال سقوط از ارتفاع دچار آسیب حلقه لگنی بصورت شكستگی دو طرفه استخوان
ساكروم شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور افقی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف بالا و پایین مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم شكستگی دو طرفه عمودی و ترانس
فورامینال استخوان ساكروم دیده میشود كه در طرف راست همراه با خرد شدگی
است. شكستگی عرضی استخوان ساكروم هم وجود دارد كه در نتیجه تشكیل یك شكستگی
H  را میدهد. كیفوز در محل شكستگی عرضی ساكروم نشانه چرخش قطعات حول محور عرضی است.

شكستگی زائده عرضی مهره
پنجم كمری در طرف راست نشانه یك شكستگی ناپایدار است. مشاهده میشود كه آلای
ساكروم در طرف راست به سمت بالا یا سفالاد تغییر مكان داده است

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی دو طرفه ساكروم. تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی دو طرفه ساكروم در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی دو طرفه ساكروم. چرخش افقی

فیلم شكستگی دو طرفه ساكروم. چرخش عمودی

فیلم شكستگی دو طرفه ساكروم. ساكروم. چرخش افقی

فیلم شكستگی دو طرفه ساكروم بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی دو طرفه ساكروم بعد از جراحی. چرخش افقی

0/5 ( 0 نظر )