مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی ایلیوم. چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار آسیب حلقه لگنی بصورت شكستگی استخوان ایلیوم شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم شكستگی استخوان ایلیوم در سمت راست، شكستگی آلای استخوان ساكروم در سمت راست، نیمه دررفتگی مفصل ساكروایلیاك، شكستگی استخوان های پوبیس راست و چپ و شكستگی تكه كوچكی از لبه قدامی استابولوم چپ دیده میشود

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی ایلیوم. تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی ایلیوم در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم. چرخش عمودی

فیلم شكستگی ایلیوم. چرخش افقی

فیلم شكستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شكستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش عمودی

0/5 ( 0 نظر )