مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم. چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه
بدنبال تصادف اتومبیل دچار آسیب حلقه لگنی بصورت شكستگی استخوان ایلیوم
شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان های بصورت نیمه شفاف دیده میشوند و مشاهده این فیلم مانند دیدن یك تصویر رادیولوژی از زوایای گوناگون است.

در این فیلم استخوان لگن حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم كه دیدن یك رادیوگرافی ساده لگن از زوایای مختلف را تقلید میكند میتوان شكستگی استخوان ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك در سمت راست و شكستگی های استخوان پوبیس را مشاهده كرد.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی ایلیوم. تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی ایلیوم در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ایلیوم. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم. چرخش عمودی

فیلم شكستگی ایلیوم. چرخش افقی

فیلم شكستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شكستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش عمودی

0/5 ( 0 نظر )