مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی سر استخوان ران. چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن خانم مسنی را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی سر استخوان ران (شكستگی پیپكینز) شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم شكستگی سر استخوان ران دیده میشود. شكستگی بصورت قطعه بزرگی است كه در پایین سر استخوان قرار گرفته است. در پشت استابولوم دو تكه كوچك استخوانی دیده میشوند كه میتوانند از تكه های شكسته شده سر استخوان ران باشند كه بعد از جااندازی دررفتگی مفصل ران كه همراه با شكستگی بوده به پشت لگن رفته اند.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

“شكستگی سر استخوان ران (پیپكینز) . تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی سر استخوان ران ( پیپكینز ) – تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شفاف شكستگی سر استخوان ران . چرخش افقی

فیلم شكستگی سر استخوان ران بعد از جراحی . چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی سر استخوان ران بعد از جراحی . چرخش افقی

0/5 ( 0 نظر )