مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی سر استخوان ران . چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن خانم مسنی را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی سر استخوان ران (شكستگی پیپكینز) شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان ها به صورت نیمه شفاف دیده میشود و دیدن این فیلم مانند نگاه كردن به یك تصویر رادیوگرافی ساده لگن از زوایای مختلف است.

در این فیلم استخوان لگن حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم میتوان لگن را از زوایای چپ و راست مشاهده كرد درست مانند آنكه گرافی های ابتوراتور و ایلیاك لگن را میبینیم. بادقت به سر استخوان ران در طرف چپ میتوان شكستگی در قسمت پایین آن را مشاهده كرد.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

“شكستگی سر استخوان ران (پیپكینز) . تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی سر استخوان ران ( پیپكینز) – تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی سر استخوان ران . چرخش افقی

فیلم شكستگی سر استخوان ران بعد از جراحی . چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی سر استخوان ران بعد از جراحی 1 چرخش افقی

0/5 ( 0 نظر )