فیلم شكستگی دو طرفه استخوان ساكروم . چرخش عمودی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم
زیر استخوان لگن خانم مسنی را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار
شكستگی هر دو طرف استخوان ساكروم قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور افقی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف بالا و پایین مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم شكستگی هر دو آلای استخوان
ساكروم در سمت راست و چپ دیده میشود. همچنین یك خط شكستگی در مهره اول
ساكروم از فورامن اول سمت راست به سمت بالا كشیده شده است. شكستگی های
راموس فوقانی و تحتانی لگن در سمت چپ دیده میشود. شكستگی زائده عرضی مهره
پنجم كمری نشانه ناپایداری شكستگی است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی دو طرفه استخوان ساكروم” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی دو طرفه استخوان ساكروم . چرخش افقی

فیلم شكستگی دو طرفه استخوان ساكروم بعد از جراحی