فیلم شكستگی دو طرفه استخوان ساكروم بعد از جراحی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم
زیر استخوان لگن خانم مسنی را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار
شكستگی هر دو طرف استخوان ساكروم قرار گرفته و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم دیده میشود كه از دو پیچ ایلیوساكرال برای فیكس كردن شكستگی های ساكروم استفاده شده است. پیچ ها در مهره های اول و دوم ساكروم قرار داشته و از استخوان ایلیوم سمت راست شروع شده و به استخوان ایلیوم سمت چپ ختم میشوند. به این ترتیب هر دو شكستگی فیكس میشوند.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی دو طرفه استخوان ساكروم” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی دو طرفه استخوان ساكروم . چرخش افقی

فیلم شكستگی دو طرفه استخوان ساكروم . چرخش عمودی