شكستگی ساكروم همراه با شكستگی پوبیس

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”


 بیمار مرد 43 ساله ای است كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد شدیدی در ناحیه لگن شده است. در اولین مركز درمانی در رادیوگرافی تهیه شده از لگن وی شكستگی راموس تحتانی پوبیس مشاهده شده و جهت بررسی بیشتر به مركز ما ارجاع گردید. بیمار در بدو ورود همودینامیك پایدار داشته ولی از درد شدیدی در ناحیه لگن شاكی بود. از هر گونه حركتی بخصوص در اندام تحتانی چپ اجتناب میكرد و لگن خود را كاملا بیحركت نگه داشته بود. فشار به كرت ایلیاك در هر جهتی دردناك بود و حركت اندام تحتانی چپ در ناحیه لگن هم برای بیمار ایجاد درد میكرد. معاینه عروقی و عصبی بیمار طبیعی بود.


در زیر تصویر رادیوگرافی رخ بیمار دیده میشود. با كلیك بر روی هر كدام از تصاویر زیر میتوانید نمای درشت تری از آنر ا مشاهده كنید.


 


3307 22


 اولین چیزی كه با دیدن تصویر بالا به چشم میخورد شكستگی راموس تحتانی پوبیس در طرف چپ است. در تمامی آسیب های قدام حلقه لگن باید به دقت بدنبال آسیب های احتمالی در خلف لگن بود. با كمی دقت میتوان شكستگی آلای ساكروم در طرف چپ را مشاهده كرد. همچنین میتوان دید كه لبه استابولوم در طرف دچار شكستگی شده است. این شكستگی میتواند در لب یا ستون قدام یا خلفی باشد.


جهت بررسی بیشتر از بیمار سی تی اسكن تهیه شد كه تعدادی از كات های آن را میتوان در زیر دید.


 


3307 3


3307 7


  در دو كات بالا یك شكستگی ترانس فورامینال ساكروم دیده میشود كه هم كورتكس قدامی و هم خلفی را درگیر كرده است.


 


3307 30


3307 9 


3307 13 


3307 24 


 در كات های بالا میتوان شكستگی راموس فوقانی پوبیس را مشاهده كرد كه به درون حفره استابولوم كشیده شده و در واقع موجب شكسته شدن ستون قدامی هم شده است. یك شكستگی ناكامل ستون خلفی هم در استابولوم همین طرف قابل مشاهده است.


جهت داشتن درك سه بعدی و كاملتری از شكستگی ها بازسازی سه بعدی لگن بیمار در زیر گذاشته شده است.


  


 3307 2


 3307 12 


 3307 23


 در سه تصویر بالا میتوان شكستگی ترانس فورامینال ساكروم در سمت چپ را مشاهده كرد. شكستگی ترانسورس پروسس مهره پنجم كمری نشانه ناپایدار بودن آسیب حلقه لگنی است. شكستگی راموس فوقانی و تحتانی پوبیس در سمت چپ دیده میشود. شكستگی ستون قدامی استابولوم هم وجود دارد كه بصورت ناكامل است.


 درمان آسیب های ناپایدار حلقه لگنی عمل جراحی است. پلان جراحی برای این این بیمار استفاده از دو پیچ ایلیوساكرال برای فیكس كردن شكستگی های ساكروم و یك پیچ لگ در راموس فوقانی پوبیس هم برای كمك به فیكسیشن آسیب قدام حلقه لگن و هم برای فیكسیشن ستون قدامی استابولوم است.


تصویر زیر یك بازسازی سه بعدی لگن در نمای جانبی است. در این نما خط دانسیته ایلیوكورتیكال  ICD  دیده میشود كه تقریبا در حد كورتكس بالایی S1  است. این نشان دهنده این مطلب است كه دیسمرفیسم در ساكروم وجود ندارد و میتوان پیچ مهره اول ساكروم را در امتداد افقی گذاشت.


 


 3307 35 


  


 3307 31


 در تصویر بالا نمای اوتلت ساكروم در حین جراحی و با استفاده از سی آرم تهیه شده است. گاید پین اول در مهره اول ساكروم گذاشته شده است.


 


3307 25


 روی گاید پین دریلینگ صورت گرفته است. نمای اوتلت


 


3307 10


 موقعیت دریل در نمای اینلت دیده میشود.


 


3307 28


 پیچ مهره اول ساكروم در نمای اینلت دیده میشود.


 


3307 8


 گاید پین مهره دوم ساكروم گذاشته شده است.


 


3307 1 


 پیچ مهره دوم ساكروم در نمای اوتلت گذاشته شده است.


 


3307 6 


 وضعیت پیچ مهره دوم ساكروم در نمای اینلت تایید شده است.


 


3307 19


 


 در نمای ابتوراتور – اوتلت لگن دریلینگ در ستون قدامی صورت گرفته است.


 


3307 37 


 پیچ در ستون قدامی در همین نما گذاشته شده است.


 


3307 34 


 موقعیت پیچ ستون قدامی باید در نمای اینلت تایید شود تا مبادا به داخل حفره لگن رفته باشد.


 سه تصویر زیر گرافی های رخ و اوتلت و اینلت بیمار بعد از عمل جراحی را نشان میدهد.


 


3307 14


3307 4 


3307 18 


و در تصاویر زیر میتوان بازسازی سه بعدی لگن بیمار به توسط سی تی اسكن را در نماهای مختلف دید.


 


3307 29


3307 16 


3307 20 


3307 32 


3307 26 


 تصاویر زیر كات های سی تی اسكن بیمار را نشان داده و موقعیت پیچ ها مهره های ساكروم را بررسی میكند.


 


3307 21


3307 33


 دو كات  بالا پیچ مهره اول ساكروم را در دو نمای مختلف نشان میدهند.


 


3307 5


3307 17


دو كات بالا پیچ مهره دوم ساكروم را در دو نمای متفاوت نشان میدهند.


 


3307 36


 نمای بالا یك كات كرونال ساكروم است كه هر دو پیچ را نشان میدهد.


 


3307 27  


 و در كات ساژیتال بالا میتوان موقعیت دو پیچ را در دو مهره ساكروم دید.


 


برای داشتن دید بهتری از شكل شكستگی قبل و بعد از جراحی فیلم هایی با استفاده از بازسازی های سه بعدی سی تی اسكن لگن همین بیمار تهیه شده كه آنها را میتوانید در مقالات زیر ببینید.


فیلم شكستگی ساكروم همراه با شكستگی پوبیس . چرخش افقی


فیلم شكستگی ساكروم همراه با شكستگی پوبیس . چرخش عمودی


فیلم شفاف شكستگی ساكروم همراه با شكستگی پوبیس بعد از جراحی . چرخش افقی

0/5 ( 0 بازدید )