شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 بیمار مرد 32 ساله ای است كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار آسیب های متعددی در ناحیه لگن شده است. گرافی های بیمار در دسترس نیست ولی از لگن بیمار سی تی اسكن هایی تهیه شده كه بازسازی های سه بعدی و همچنین كات های آن را میتوان در زیر دید.

با كلیك بر روی هر كدام از تصاویر زیر میتوان نمای بزرگ تری از آن را مشاهده كرد.

 

3311 5

تصویر بالا شكستگی استخوان ایلیوم در طرف چپ را نشان میدهد كه همراه با شكستگی پرگزیمال استخوان ران است. دررفتگی مفصل ساكروایلیاك در طرف راست همراه یا دیاستاز سمفیز پوبیس هم در این تصویر قابل مشاهده است. شكستگی استخوان دنبالچه و كنده شدن اسپاین ایسكیوم میتواند در اثر كشش شدید لیگامان ساكرواسپاینوس ایجاد شده باشد و نشانه ناپایداری آسیب حلقه لگنی است.

 

3311 6

تصویر بالا شدت باز شدن شكستگی ایلیوم را نشان میدهد. در این تصویر مشاهده میشود كه شكستگی ایلیوم به درون استابولوم كشیده شده است.

 

3311 1

نمای بالا دیاستاز شدید سمفیز پوبیس را نشان میدهد و معلوم میكند كه همی پلویس چپ به سمت سفالاد جابجا شده است.

 

3311 4

3311 3

دو تصویر بالا استخوان لگن را از پشت نشان میدهند.

به علت دیاستاز شدید سمفیز و هماچوری برای بیمار سیستو یورتروگرافی انجام شد تا سلامت دستگاه اداری تحتانی وی بررسی شود.

 

3311 7  

3310 2

 تصاویر بالا نشان میدهند كه مثانه سالم و دست نخورده مانده و آسیبی ندیده است.

كات های سی تی اسكن زیر میتواند اطلاعات دقیقتری راجع به نوع آسیب های وارده به لگن در اختیار بگذارد.

 

3310 24 

3310 12

دو كات بالا شكستگی ایلیوم در طرف چپ را نشان میدهند.

 

3310 23

3310 13

در دو كات بالا انتشار خط شكستگی ایلیوم به داخل حفره استابولوم دیده میشود.

 

3310 11 

3310 1

و در دو كات بالا شكستگی پرگزیمال استخوان ران دیده میشود.

به علت ناپایداری شكستگی ایلیوم و جابجایی شكستگی استابولوم و دررفتگی مفاصل ساكروایلیاك و دیاستاز سمفیز پوبیس بیمار نیازمند عمل جراحی یود. در زیر تصاویر لگن بعد از جااندازی و فیكساسیون دیده میشود.

 

3310 14 

3310 21

تصاویر بالا نشان میدهند كه شكستگی ایلیوم و استابولوم در طرف چپ جااندازی باز شده و به توسط یك پلاك بر روی كرت ایلیاك و یك پیچ لگ 7.3 میلیمتری كه از AIIS  به سمت توبروزیته ایلیوم رفته فیكس شده اند.

دیاستاز سمفیز جااندازی باز شده و به توسط دو پلاك فیكس شده و سپس برای فیكسیشن دررفتگی مفصل ساكروایلیاك راست از دو پیچ ایلیوساكرال كه بصورت بسته گذاشته شده اند استفاده شده است.

 

3310 19 

تصویر بالا محل ورود دو پیج ایلیوساكرال را نشان میدهد.

 

3310 17

 و در تصویر بالا میتوان  جااندازی شكستگی ایلیوم و استابولوم را مشاهده كرد.

در زیر تعدادی از كات های سی تی اسكن بیمار بعد از جراحی دیده میشوند.

 

3310 10

3310 25

 دو كات بالا محل ورود پیچ لگ ستون قدامی را نشان میدهد كه از AIIS شروع شده است.

 

3310 3

3310 4

 و دو كات بالا امتداد یافتن پیچ به سمت توبروزیته ایلیوم را نشان میدهد.

 

3310 9

3310 8

 دو تصویر بالا جااندازی شكستگی استابولوم بعد از ریداكشن ستون قدامی را نشان میدهند.

 

3310 7

3310 6 

 در دو تصویر بالا میتوان مسیر پیچ در مهره اول ساكروم را مشاهده كرد كه بصورت مایل از خلف به قدام و از كائودال به سفالاد است.

 

3310 20

 و در كات بالا میتوان مسیر پیج در مهره دوم ساكروم را دید.

 

3310 18  

3310 5  

 دو كات بالا دو پیج ساكروم را در كات های كرونال و ساژیتال نشان میدهند.

 

3310 22

و كات بالا ریداكشن سمفیز را نشان میدهد. شكستگی پرگزیمال فمور هم به توسط یك DHS فیكس شد.

برای داشتن دید بهتری از شكل شكستگی قبل و
بعد از جراحی فیلم هایی با استفاده از بازسازی های سه بعدی سی تی اسكن لگن
همین بیمار تهیه شده كه آنها را میتوانید در مقالات زیر ببینید.

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك . چرخش افقی

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك . چرخش عمودی

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك بعد از جراحی . چرخش افقی

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك بعد از جراحی . چرخش عمودی

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك بعد از جراحی . چرخش افقی

0/5 ( 0 بازدید )