فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك . چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی استخوان ایلیوم و حفره استابولوم در یك طرف لگن و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك در طرف دیگر شده است. بیمار همچنین دیاستاز سمفیز پوبیس دارد.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم میتوان دید كه استخوان ایلیوم در طرف چپ لگن دچار شكستگی وسیعی همراه با جابجایی شده است. این شكستگی به درون حفره استابولوم گسترش پیدا كرده است.

در طرف راست لگن مفصل ساكروایلیاك باز شده و در جلو سمفیز پوبیس دیاستاز پیدا كرده است. شكستگی كوكسیكس و شكستگی اسپاین ایسكیوم نشانه جابجایی شدید همی پلویس در حین ضربه اولیه و از علائم ناپایداری حلقه لگن است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك . چرخش عمودی

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك بعد از جراحی . چرخش افقی

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك بعد از جراحی . چرخش عمودی

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك بعد از جراحی . چرخش افقی