فیلم شفاف شكستگی ساكروم همراه با شكستگی پوبیس بعد از جراحی . چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی استخوان ساكروم و ستون قدامی استابولوم شده و بدنبال آن تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان بصورت نیمه شفاف است و میتوان محل پیچ ها را از ورای استخوان مشاهده كرد.

در این فیلم استخوان لگن حول محور عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم میتوان دید كه شكستگی ساكروم به توسط دو پیچ ایلیوساكرال در مهره های اول و دوم ساكروم فیكس شده اند. پیچ لگ بلندی كه بصورت رتروگرید در راموس فوقانی پوبیس كارگذاشته شده است. این شكستگی و شكستگی ستون قدامی استابوولمر ا فیكس كرده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی ساكروم همراه با شكستگی پوبیس” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ساكروم همراه با شكستگی پوبیس . چرخش افقی

فیلم شكستگی ساكروم همراه با شكستگی پوبیس . چرخش عمودی