شكستگی تی شكل استابولوم

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

بیمار مرد 59 ساله ای است كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد شدیدی در ناحیه لگن شده است و از مركز درمانی اولیه به مركز ما ارجاع داده شد. در بدو ورود همودینامیك و معاینه عروقی عصبی نرمال بود. بیمار آسیب دیگری در نقاط دیگر بدن نداشت.

در زیر گرافی های ژوده بیمار دیده میشود. با كلیك بر روی هر كدام از تصاویر زیر میتوان نمای بزرگ تری از آن را مشاهده كرد.

 

3316 34 

3316 31 

3316 28 

در تصاویر بالا جابجایی كوادری لترال پلیت به سمت مدیال و شكستگی در دام استابولوم و شكستگی در راموس تحتانی پوبیس دیده میشود. در ویو ابتوراتور انقطاع خط ایلیوپكتینئال دیده میشود كه نشانه آسیب ستون قدامی است ولی در ویو ایلیاك مشكلی در خط ایلیوایسكیال دیده نمیشود. با این اطلاعات میتوان فكر كرد كه احتمالا با یك شكستگی ستون قدامی طرف هستیم.

برای بررسی بیشتر بیمار باید سی تی اسكن وی مطالعه شود.

 

 

3316 27 

3316 14 

در دو كات سی تی بالا شكستگی ستون قدامی در دو ناحیه و شكستگی ستون خلفی و شكستگی كوادری لترال پلیت دیده میشود كه نمایانگر یك شكستگی تی استابولوم است.

در زیر تصاویر بازسازی سه بعدی لگن بیمار دیده میشوند.

 

3316 35

 در تصویر بالا شكسته شدن هر دو ستون قدامی و خلفی استابولوم دیده میشوند.

 

3316 37  

3316 3

در تصاویر بالا شكسته شدن لب قدامی استابولوم در حداقل دو ناحیه جداگانه دیده میشود.

 

3316 6

 و تصویر بالا شكستگی ناكامل در ستون خلفی استابولوم را نشان میدهد.

تصاویر زیر یك همی پلویس شكسته شده بیمار را نشان میدهد. با دقت به تصویر زیر میتوان شكستگی دو ستون استابولوم و شكستگی چند تكه لب قدامی را مشاهده كرد.

 

3316 4

3316 5 

3316 29

3316 23

3316 32

3316 26  

  

سه تصویر پایین داخل حفره استابولوم رانشان میدهند. میتوان دید كه قسمتی ار دام استابوولم همچنان ارتباط خود را ایلیوم را حفظ كرده است كه این وجه افتراق این شكستگی و شكستگی دو ستونی است.

 

3316 25

3316 41  

3316 40  

با در نظر گرفتن شكستگی های هر دو ستون قدامی و خلفی و لب قدامی كه جابجایی زیادی دارند بیمار اندیكاسیون جااندازی باز و فیكسیشن شكستگی ها را دارد. برای این بیمار این كار از طریق یك اپروچ ایلیواینگوینال همراه با اپروچ مدیفیه استوپا صورت گرفت. همراهی این دو اپروچ میتواند مناطق وسیعی از ستون قدامی استابولوم و همچنین داخل لگن حقیقی و كوادری لترال پلیت را نمایان كرده و به جااندازی شكستگی و كارگذاری پیچ و پلاك ها كمك كند.

در زیر تصاویر رادیوگرافی بیمار دیده میشوند.

 

3316 2

3316 15

تصاویر بالا نشان میدهند كه فیكسیشن شكستگی ها به توسط دو پلاك بازسازی بلند انجام شده است.

تصاویر بازسازی سه بعدی لگن بیمار بعد از جراحی در زیر دیده میشوند.

 

 3316 16

در تصویر بالا دیده میشود كه یك پلاك در زیر پلویك بریم و دیگری در بالای آن كار گذاشته شده است. وظیفه پلاك زیر پلویك بریم هل دادن كوادری لترال پلیت به سمت بیرون و همچنین حفظ ریداكشن ستون خلفی و اتصال اینتكت ایلیوم به راموس پوبیس است. پلاك بالای پلویك بریم قطعات جابجا شده ستون و لب قدامی را فیكس میكند.

 

3316 22  

3316 17  

در دو تصویر بالا مولد شدن پلاك بالای پلویك بریم بر روی قطعات لب قدامی دیده میشود. این مولدینگ كمك میكند تا قطعات در محل خود باترس شوند و از طرف دیگر فضا را برای گلایدینگ عضله و تاندون ایلیوپسواس باز میكند.

 

3316 24

تصویر بالا ریداكشن ستون خلفی را نشان میدهد.

در تصاویر زیر همی پلویس طرف شكسته شده بعد از جراحی دیده میشود.

 

3316 12

3316 11

3316 13  

3316 10  

3316 9  

3316 8  

3316 7  

 تصاویر زیر مسیر پیچ های پوبیس و همچنین یك عدد پیچ را كه در زیر پلاك بالای بریم در لب قدامی كار گذاشته شده را نشان میدهد.

 

3316 39

3316 20

3316 21

 

تصاویر زیر كات های سی تی اسكن بیمار بعد از جراحی را نشان میدهند. در این كات ها میتوان ریداكشن قطهات مفصلی استابولوم را در برش های اگزیال و كرونال مشاهده كرد.

 

3316 1

3316 33

3316 30

3316 36

3316 38

 

برای داشتن دید بهتری از شكل شكستگی قبل و بعد از جراحی فیلم هایی با استفاده از بازسازی های سه بعدی سی تی اسكن لگن همین بیمار تهیه شده كه آنها را میتوانید در مقالات زیر ببینید.

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس با بزرگنمایی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس با بزرگنمایی

0/5 ( 0 بازدید )