آیا با جراحی تعویض مفصل لگن كوتاهی پای من خوب میشه – فیلم

 

بسیاری از بیمارانی که برای جراحی تعویض مفصل ران مراجعه میکنند نگران کوتاهی پای خود هم هستند. خیلی از آنها لنگش دارند و آن را منسوب به کوتاهی پای خود میدانند و میپرسند که آیا بعد از جراحی تعویض مفصل کوتاهی پای آنها خوب میشود.

به راستی جراحی تعویض مفصل چه تاثیری در اندازه اندام تحتانی دارد.

در این فیلم دکتر مهرداد منصوری. متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران برای شما تاثیر جراحی تعویض مفصل لگن بر کوتاهی پا را توضیح میدهد.