مشاوره آنلاین

شکستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم . تشخیص

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

بیمار مورد نظر مرد ۳۲ ساله ایست که بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد شدید در ناحیه لگن شده و توانایی راه رفتن را از دست داده است. در بدو ورود به بیمارستان فشار خون پایین داشته که با تزریق کریستالوئید فشار خون به حد نرمال بر میگردد. ساق راست زخم سطحی داشته که بخیه شده است. در رادیوگرافی که از ناحیه لگن به عمل آمده شکستگی استابولوم دیده شده و بیمار به سرویس ارتوپدی منتقل شده است. در معاینه پارزی و هیپوستزی در محدوده عصب پرونئال داشته است. سه ویو ژوده برای بیمار تهیه شده که در زیر آنها را مشاهده میکنید. با کلیک بر روی هر کدام از تصاویر زیر میتوان تصویر بزرگتر آن را دید.

713 6

در این ویو رخ، اولین نکته پاتولوژیک که به نظر میرسد دانسیته استخوانی در بالای استابولوم چپ است. این قطعه در یک بوردر خود که دانسیته بیشتری دارد مقعر است و این نکته نشان میدهد که قطعه در واقع قسمتی از لبه خلفی استابولوم است. سر فمور در داخل حفره استابولوم Congruent است. به نظر میرسد سایه لبه خلفی استابولوم دیفکت دارد که میتواند بر اثر جدا شدن قطعه مورد نظر باشد. خطوط ایلیوایسکیال و ایلیوپکتینئال و Tear drop سالم هستند. البته بنظر میرسد در سیاتیک ناچ بزرگ سمت چپ کمی عدم تقارن و جابجایی وجود دارد. فوسای ابتوراتور سالم به نظر میرسد.

713 14

در این ویو ایلیاک بجز قطعه جابجا شده بالای استابولوم، خط ایلیوایسکیال شکسته شده و خط شکستگی به بالای سیاتیک ناچ بزرگ رفته است. ستون خلفی جابجایی دارد. در چنین مواردی که جابجایی زیاد ستون خلفی در سیاتیک ناچ بزرگ وجود دارد خطر آسیب عصب سیاتیک و صدمه به نورووازکولر سوپریور گلوتئال وجود دارد.

713 15

در این ویو ابتوراتور قطعه شکسته و جابجا شده بالای استابولوم بهتر دیده میشود. خط ایلیوپکتینئال و حفره ابتوراتور سالم هستند. در لبه خلفی استابولوم به نظر میرسد قطعه دیگری هم بصورت شکسته شده وجود دارد.

تا این مرحله نکات مثبتی که میتواند به تشخیص کمک کند قطعه جابجا شده لب خلفی و شکسته شدن خط ایلیوایسکیال و سالم بودن خط ایلیوپکتینال است. شکسته بودن خط ایلیوایسکیال و سالم بودن خط ایلیوپکتینئال نشان دهنده شکستگی ستون خلفی است و چون در رادیوگرافی ها قطعه جابجا شده لب خلفی هم دیده شده است پس قاعدتا باید با یک شکستگی ستون خلفی هماه با شکسته شدن لب خلفی استابولوم مواجه باشیم.

قدم بعدی تهیه سی تی اسکن از بیمار است. نکته مهم در بررسی کاتهای آگزیال سی تی اسکن دیدن همه آنها بصورت سریال و از بالا به پایین است. تکیه به یک یا تعداد معدودی کات آگزیال در بسیاری اوقات موجب خطای تشخیص میشود.
در زیر تعدای از کاتهای سی تی این بیمار که از بالا به پایین مرتب شده اند دیده میشوند.

713 18

 این کات از بالای سیاتیک ناچ بزرگ عبور کرده است چون همانطور که میبینیم ساکروم به ستون استابولوم متصل نیست. در این کات شکستگی دیده نمیشود. تا اینجا میتوانیم مطمئن باشیم که حداقل ستون قدامی استابولوم در قسمت های بالا سالم است.

713 21

 در این کان قطعه کوچکی از خلف ستون خلفی کنده شده است.

713 19

 در این کات قطعه در حال بزرگ شدن است. این قطعه احتمالا میتواند به علت یک شکستگی ستون خلفی ایجاد شده باشد.

713 12

 در این کات شکستگی ستون خلفی در حال بزرگ شدن است و در کنار خارجی آن یک قطعه کوچکتر هم جدا شده است. به نظر میرسد یک تراشه کوچک هم بصورت جداگانه در خلف ستون خلفی تشکیل شده است.

713 10

 در این کات میبینیم شکستگی ستون خلفی باز هم بزرگتر شده است. قطعه کوچک چسبیده به آن که در کات قبلی بود در این کات دیده نمیشود که احتمالا نشان میدهد قطعه کوچک شکستگی بوده که اندازه بزرگی نداشته است. تراشه باریکی که در کات قبلی در خلف ستون خلفی دیده میشد در این کات بزرگتر شده است.

713 9

 این اولین کاتی است که به داخل استابولوم رفته است. شکستگی ستون خلفی به کوادری لترال پلیت رفته است. شکستگی جداگانه در سمت راست که حالا به نظر میرسد هویتی دارد و احتمالا شکستگی لب خلفی استابولوم است بزرگتر شده و جابجایی زیادی دارد.

713 23

 شکستگی لب خلفی کوچکتر شده ولی دو تکه کوچکتر شکستگی در جلو و عقب دیده میشوند.

713 3

 تکه های ذکر شده بزرگتر شده اند.

713 22

تکه پشتی بزرگتر و جلویی کوچکتر شده است. به نظر میرسد تکه پشتی یک شکستگی جداگانه لبه خلفی است.

713 1

 از شکستگی لبه خلفی اولی تنها قسمت بسیار کوچکی باقی مانده ولی از شکستگی دوم قطعه بزرگتری باقی مانده که محل واقعی خود را در خلف استابولوم نشان میدهد.شکستگی ستون خلفی در کوتیلوئید فوسا و با جابجایی اندک دیده میشود.

713 4

 شکستگی لبه خلفی و ستون خلفی با جابجایی کمتر دیده میشوند.

 

713 2

713 11

713 17

 در سه کات بالا که از محدوده تروکانتر بزرگ عبورکرده اند و به این معنی است که در پایین استابولوم قرار داریم، شکستگی لب خلفی بتدریج محو میشود. شکستگی ستون خلفی هم تقریبا دیده نمیشود ولی شکستگی کوچک دیگری در لبه قدامی استابولوم قابل مشاهده است.

تصاویر پایین بصورت سه بعدی تهیه شده اند و تصور فضایی بهتری را از شکستگی به ما میدهند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر نمای بزرگتری از آن در دسترس شما قرار میگیرد.

713 5

 در این ویو که از پشت به استابولوم نگاه میکند شکستگی ستون خلفی استابولوم به وضوح دیده میشود. این شکستگی در بالا به سیاتیک ناچ بزرگ رسیده است. دو تکه بزرگ شکسته شده از لبه خلفی استابولوم هم دیده میشوند. با دقت بیشتر به نظر میرسد تکه کوچکی از سطح مفصلی استابولوم در زیر ستون خلفی و قطعه پایینی لب خلفی دچار شکستگی شده و کمی جابجایی دارد.

713 16

 در این ویو جابجایی زیاد قطعه لب خلفی دیده میشود. همچنین شکستگی کوچکی در لبه قدامی استابولوم هم وجود دارد.

713 8

 در این ویو که از داخل به درون حفره لگن نگاه میکند شکستگی ستون خلفی استابولوم که کوادری لترال پلیت را کاملا درگیر کرده است مشاهده میشود. سه تصویر پایین بازسازی سه بعدی لگن ولی بصورت شفاف است. این نوع بازسازی در واقع تصویر راددیوگرافی ساده را شبیه سازی میکند. سه ویو ژوده در زیر شبیه سازی شده است.

713 7

 ویو رخ که شکستگی لبه خلفی را نشان میدهد.

713 13

 ویو ایلیاک که شکستگی خط ایلیوایسکیال را نشان میدهد

713 20

 و ویو ابتوراتور که سالم بودن خط ایلیوپکتینئال را نشان میدهد.

برای بدست آوردن دید بهتری از شکل شکستگی ها دو فیلم از لگن بیمار تهیه شده که میتوانید آنها را در مقالات زیر پیدا کنید.

فیلم شکستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم قبل از عمل

فیلم شفاف شکستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم قبل از عمل

ادامه بحث در باره درمان این بیمار در مقاله “شکستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم در ناحیه لگن. درمان” است.

 
0/5 ( 0 نظر )