نظر بیماران ---------------------------------------------------------------------- 

در مقالات این صفحه از فیلم های سه بعدی حقیقی برای نشان دادن شکستگی های استابولوم قبل و بعد از درمان استفاده شده است


نمونه شکستگی های استابولوم و روش درمان جراحی آنها

 

لگن 6 ===================================

 

 شکستگی لب خلفی 

 
نمونه اول
       تشخیص   درمان

نمونه دوم      تشخیص و درمان

نمونه سوم      تشخیص   درمان

نمونه چهارم    تشخیص   درمان

 

 

 شکستگی ستون خلفی+ لب خلفی 

 
نمونه اول
       تشخیص   درمان

نمونه دوم      تشخیص   درمان

نمونه سوم      تشخیص   درمان

نمونه چهارم    تشخیص   درمان

 

 شکستگی عرضی 

 
نمونه اول       تشخیص   درمان

 

 

 شکستگی عرضی+ لب خلفی 

 
نمونه اول
       تشخیص   درمان

 

 

 شکستگی تی 

 
نمونه اول
       تشخیص   درمان

 

 

 شکستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی 

 
نمونه اول
       تشخیص   درمان

 

 

 شکستگی دو ستونی 

 
نمونه اول
       تشخیص   درمان

نمونه دوم      تشخیص   درمان

نمونه سوم     تشخیص   درمان


این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.