سوالات متداول

 

سوالاتدر مورد مشکلات سیستم حرکتی و آسیب ها و بیماری های آن سوالات زیادی وجود دارد. بسیاری از این سوالات در بین افراد، مشترک و ثابت است. در این قسمت سعی میشود تا به سوالات متداولی که ممکن است برای هر کسی ایجاد شود پاسخ داده شود.

سوالات بر حسب اندام های بدن مرتب شده اند. با کلیک بر روی هر اندام به لیست سوالاتی که در مورد آن مطرح شده است وارد شوید.

 

شانه    بازو    آرنج    ساعد    مچ دست    دست

ستون مهره    لگن

مفصل ران    ران    زانو    ساق    مچ پا    کف پا