نوبت دهی

Iranorthoped-06-6

عفونت هایی که در محل جراحی تعویض مفصل ران ایجاد میشوند چگونه تشخیص داده شده و در صورت وقوع چگونه درمان میشوند