نوبت دهی

بازو


شانه 6

آناتومی بازو

بازو قسمتی از اندام فوقانی است كه بین مفاصل شانه و آرنج قرار
گرفته است. استخوان، عضلات، عروق خونی، اعصاب، زردپی ها، پوست و بسیاری قسمت های دیگر
در تشكیل این عضو مهم بدن شركت میكنند.
بازو از دیرباز در فرهنگ همه ملل نشانه و علامت توانایی و قدرت بوده است. بازو دست
را در موقعیت دلخواه قرار میدهد و میتواند با استفاده از عضلات پرقدرت خود توانایی
جابجایی اشیاء سنگین را به انسان بدهد. اختلال در كارآیی هر كدام از قسمت های ذكر شده
بازو میتواند موجب بروز علائمی در فرد شود. مهمترین مشكل بازو كه موجب مراجعه افراد
به پزشك میشود درد است و گاهی اوقات كاهش قدرت، تغییر شكل، اختلال حس و یا آسیب های
خارجی به بازو علت مراجعه است.
در مقالات مبحث بازو سعی میشود مشكلات اختصاصی این اندام از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.
با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.

 

 

 

شانه 6

آناتومی بازو

بازو قسمتی از اندام فوقانی است كه بین مفاصل شانه و آرنج قرار
گرفته است. استخوان، عضلات، عروق خونی، اعصاب، زردپی ها، پوست و بسیاری قسمت های دیگر
در تشكیل این عضو مهم بدن شركت میكنند.
بازو از دیرباز در فرهنگ همه ملل نشانه و علامت توانایی و قدرت بوده است. بازو دست
را در موقعیت دلخواه قرار میدهد و میتواند با استفاده از عضلات پرقدرت خود توانایی
جابجایی اشیاء سنگین را به انسان بدهد. اختلال در كارآیی هر كدام از قسمت های ذكر شده
بازو میتواند موجب بروز علائمی در فرد شود. مهمترین مشكل بازو كه موجب مراجعه افراد
به پزشك میشود درد است و گاهی اوقات كاهش قدرت، تغییر شكل، اختلال حس و یا آسیب های
خارجی به بازو علت مراجعه است.
در مقالات مبحث بازو سعی میشود مشكلات اختصاصی این اندام از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.
با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.