نوبت دهی

لغت نامه ارتوپدی

لغت نامه

در این بخش با لغت هایی که در ارتوپدی استفاده میشود ولی ممکن است معنای آنها را ندانید آشنا میشوید.

در هر صفحه کلماتی که با یک یا چند لغت شروع میشوند وجود دارند. این معنا ممکن است در همان صفحه توضیح داده شود و یا ممکن است برای توضیح بیشتر به صفحات دیگری از وب سایت راهنمایی شوید.

 آ    الف    ب    پ    ت    ج  چ  خ    د    ر   ز   ژ    س    ش   ص   ع     ف   ق    ک    گ  ل    م    ن    و   ه   ی