نوبت دهی

دست


آناتومی دست

 

آناتومی دست

 دست انتهایی ترین قسمت اندام فوقانی است و به توسط مچ دست به بقیه اندام متصل میشود. گرچه مردم در بسیاری اوقات كلمه دست را معادل با اندام فوقانی بكار میبرند ولی از لحاظ آناتومی دست به قسمتی از اندام فوقانی میگویند كه پایینتر از مچ دست قرار دارد.

مهم‌ترین اندام انسان برای ایجاد تغییر فیزیكی در محیط پیرامونش دست است. دو حركت مهم دست، گرفتن اشیاء با كف دست و انگشتان (برای انجام حركات قوی) و گرفتن اشیاء ظریف با انگشتان است.
مهم‌ترین انگشت دست شست است كه در مقابل چهار انگشت دیگر قرار می‌گیرد.
مهم‌ترین مشكلات دست كه موجب مراجعه افراد به پزشك می‌شود درد، محدودیت حركت و تورم است و گاهی اوقات كاهش قدرت، تغییر شكل، تغییر حس لمس و یا آسیب‌های خارجی به دست علت مراجعه است.
 
در مقالات مبحث دست سعی می‌شود مشكلات اختصاصی این قسمت از اندام فوقانی از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.

با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.

 

 

آناتومی دست

 

آناتومی دست

 دست انتهایی ترین قسمت اندام فوقانی است و به توسط مچ دست به بقیه اندام متصل میشود. گرچه مردم در بسیاری اوقات كلمه دست را معادل با اندام فوقانی بكار میبرند ولی از لحاظ آناتومی دست به قسمتی از اندام فوقانی میگویند كه پایینتر از مچ دست قرار دارد.

مهم‌ترین اندام انسان برای ایجاد تغییر فیزیكی در محیط پیرامونش دست است. دو حركت مهم دست، گرفتن اشیاء با كف دست و انگشتان (برای انجام حركات قوی) و گرفتن اشیاء ظریف با انگشتان است.
مهم‌ترین انگشت دست شست است كه در مقابل چهار انگشت دیگر قرار می‌گیرد.
مهم‌ترین مشكلات دست كه موجب مراجعه افراد به پزشك می‌شود درد، محدودیت حركت و تورم است و گاهی اوقات كاهش قدرت، تغییر شكل، تغییر حس لمس و یا آسیب‌های خارجی به دست علت مراجعه است.
 
در مقالات مبحث دست سعی می‌شود مشكلات اختصاصی این قسمت از اندام فوقانی از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.

با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.