مشاوره آنلاین

شکستگی استابولوم

نظر بیماران ———————————————————————- 

در مقالات این صفحه از فیلم های سه بعدی حقیقی برای نشان دادن شکستگی های استابولوم قبل و بعد از درمان استفاده شده است

نمونه شکستگی های استابولوم و روش درمان جراحی آنها

 

لگن 6 ===================================

 شکستگی لب خلفی

نمونه اول       تشخیص   درمان

نمونه دوم       تشخیص و درمان

نمونه سوم    تشخیص   درمان

نمونه چهارم   تشخیص   درمان

 شکستگی ستون خلفی+ لب خلفی

نمونه اول        تشخیص   درمان

نمونه دوم        تشخیص   درمان

نمونه سوم     تشخیص   درمان

نمونه چهارم    تشخیص   درمان

 شکستگی عرضی 

نمونه اول   تشخیص   درمان

 شکستگی عرضی+ لب خلفی

نمونه اول   تشخیص   درمان

 شکستگی تی 

نمونه اول   تشخیص   درمان

 شکستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی

نمونه اول   تشخیص   درمان

 شکستگی دو ستونی

نمونه اول       تشخیص   درمان

نمونه دوم       تشخیص   درمان

نمونه سوم     تشخیص   درمان