نوبت دهی

شکستگی استابولوم

لگن 6

نمونه شکستگی های استابولوم و روش درمان جراحی آنها

 

 شکستگی لب خلفی 

نمونه اول

نمونه دوم

نمونه سوم

 شکستگی ستون خلفی+ لب خلفی 

نمونه اول

نمونه دوم

نمونه سوم

نمونه چهارم

 

 شکستگی عرضی 

نمونه اول

 

 شکستگی عرضی+ لب خلفی 

نمونه اول

 

 شکستگی تی 

نمونه اول

نمونه دوم

 شکستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی 

نمونه اول

 

 شکستگی دو ستونی 

نمونه اول

نمونه دوم

نمونه سوم

نظر بیماران