نوبت دهی

موارد نمونه تخصصی


لگن 6

نمونه شکستگی های استابولوم و طریقه درمان آنها

 

 شکستگی لب خلفی 

 

 شکستگی ستون خلفی+ لب خلفی 

 

 شکستگی عرضی 

 

 شکستگی عرضی+ لب خلفی 

 

 شکستگی تی 

 

 شکستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی 

 

 شکستگی دو ستونی 

 

لگن 6

نمونه شکستگی های استابولوم و طریقه درمان آنها

 

 شکستگی لب خلفی 

 

 شکستگی ستون خلفی+ لب خلفی 

 

 شکستگی عرضی 

 

 شکستگی عرضی+ لب خلفی 

 

 شکستگی تی 

 

 شکستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی 

 

 شکستگی دو ستونی 

 

شکستگی لگن

نمونه آسیب های حلقه لگن و طریقه درمان

 

 دیاستاز سمفیز پوبیس

 

  دررفتگی مفصل ساکروایلیاک+ دیاستاز سمفیز پوبیس

 

 دررفتگی مفصل ساکروایلیاک دو طرفه 

 

 شکستگی ساکروم+ شکستگی استابولوم

 

  شکستگی ساکروم+ شکستگی پوبیس 

 

  شکستگی ساکروم+ دیاستاز سمفیز پوبیس 

 

 شکستگی دو طرفه ساکروم 

 

 شکستگی ایلیوم

 

 شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک 

 

دیسپلازی مفصل ران

نمونه شکستگی های سر استخوان ران و دیسپلازی هیپ و طریقه درمان

 

 شکستگی سر استخوان ران 

 

 دیسپلازی مفصل ران