موارد نمونه تخصصی


 در مقالات این صفحه از فیلم های سه بعدی حقیقی برای
نشان دادن شگستگی های لگن قبل و بعد از درمان استفاده شده است

نمونه شکستگی های استابولوم و طریقه درمان آنها

لگن 6 ================================

 شکستگی لب خلفی

نمونه اول      تشخیص   درمان

نمونه دوم     تشخیص    درمان

نمونه سوم   تشخیص   درمان

  شکستگی ستون خلفی+ لب خلفی

نمونه اول        تشخیص   درمان

نمونه دوم        تشخیص   درمان

نمونه سوم      تشخیص   درمان

نمونه چهارم    تشخیص   درمان

شکستگی عرضی 

نمونه اول   تشخیص   درمان

شکستگی عرضی+ لب خلفی

نمونه اول   تشخیص   درمان

شکستگی تی 

نمونه اول   تشخیص   درمان

نمونه دوم   تشخیص و درمان

 شکستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی

نمونه اول   تشخیص   درمان

 شکستگی دو ستونی

نمونه اول       تشخیص   درمان

نمونه دوم       تشخیص   درمان

نمونه سوم     تشخیص   درمان

 

 در مقالات این صفحه از فیلم های سه بعدی حقیقی برای
نشان دادن شگستگی های لگن قبل و بعد از درمان استفاده شده است

نمونه شکستگی های استابولوم و طریقه درمان آنها

لگن 6 ================================

 شکستگی لب خلفی

نمونه اول      تشخیص   درمان

نمونه دوم     تشخیص    درمان

نمونه سوم   تشخیص   درمان

  شکستگی ستون خلفی+ لب خلفی

نمونه اول        تشخیص   درمان

نمونه دوم        تشخیص   درمان

نمونه سوم      تشخیص   درمان

نمونه چهارم    تشخیص   درمان

شکستگی عرضی 

نمونه اول   تشخیص   درمان

شکستگی عرضی+ لب خلفی

نمونه اول   تشخیص   درمان

شکستگی تی 

نمونه اول   تشخیص   درمان

نمونه دوم   تشخیص و درمان

 شکستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی

نمونه اول   تشخیص   درمان

 شکستگی دو ستونی

نمونه اول       تشخیص   درمان

نمونه دوم       تشخیص   درمان

نمونه سوم     تشخیص   درمان

 

در مقالات این صفحه از فیلم های سه بعدی حقیقی برای
نشان دادن شگستگی های لگن قبل و بعد از درمان استفاده شده است

نمونه آسیب های حلقه لگن و طریقه درمان آنها

شکستگی لگن ===================================

 دیاستاز سمفیز پوبیس

نمونه اول   تشخیص    درمان

  دررفتگی مفصل ساکروایلیاک+ دیاستاز سمفیز پوبیس  

نمونه اول   تشخیص   درمان

نمونه دوم   تشخیص   درمان

 دررفتگی مفصل ساکروایلیاک دو طرفه 

نمونه اول   تشخیص   درمان

 شکستگی ساکروم+ شکستگی استابولوم

نمونه اول   تشخیص   درمان

  شکستگی ساکروم+ شکستگی پوبیس 

نمونه اول     تشخیص   درمان

نمونه دوم     تشخیص   درمان

نمونه سوم   تشخیص و درمان

  شکستگی ساکروم+ دیاستاز سمفیز پوبیس 

نمونه اول   تشخیص   درمان

 شکستگی دو طرفه ساکروم 

نمونه اول   تشخیص   درمان

نمونه دوم   تشخیص و درمان

 شکستگی ایلیوم

نمونه اول   تشخیص   درمان

 شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک 

نمونه اول   تشخیص و درمان

 در مقالات این صفحه از فیلم های سه بعدی حقیقی برای
نشان دادن شگستگی های لگن قبل و بعد از درمان استفاده شده است

نمونه شکستگی های سر استخوان ران و دیسپلازی هیپ و طریقه درمان آنها

لگن 4

======================================

 شکستگی سر استخوان ران 

نمونه اول   تشخیص    درمان

نمونه دوم   تشخیص و درمان

نمونه سوم   تشخیص و درمان

 

 دیسپلازی مفصل ران 

دیسپلازی هیپ و استئوتومی گنز

نمونه اول   تشخیص   درمان