نوبت دهی

کلیات شکستگی


شكستگی- كلیات———————————————-

كلیات شكستگی

 

آسیب های سیستم اسكلتی- عضلانی بدن انسان از جمله مهمترین مشكلاتی است كه برای این دستگاه بوجود میاید و در بین این آسیب ها مسلما شكستگی ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

سیستم اسكلتی- عضلانی بدن انسان شامل ستون مهره، لگن، اندام فوقانی و اندام تحتانی است. گرچه آسیب های اختصاصی هر كدام از قسمت ها در مباحث مربوط به هر اندام بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است، موارد مشتركی وجود دارد كه در مورد همه آسیب ها یكسان است.

در مبحث “كلیات شكستگی” این مشكلات مشترك مورد توجه قرار میگیرند.
با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.

 

انواع شكستگی

 

شكستگی در بچه ها

 

شكستگی- كلیات———————————————-

كلیات شكستگی

 

آسیب های سیستم اسكلتی- عضلانی بدن انسان از جمله مهمترین مشكلاتی است كه برای این دستگاه بوجود میاید و در بین این آسیب ها مسلما شكستگی ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

سیستم اسكلتی- عضلانی بدن انسان شامل ستون مهره، لگن، اندام فوقانی و اندام تحتانی است. گرچه آسیب های اختصاصی هر كدام از قسمت ها در مباحث مربوط به هر اندام بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است، موارد مشتركی وجود دارد كه در مورد همه آسیب ها یكسان است.

در مبحث “كلیات شكستگی” این مشكلات مشترك مورد توجه قرار میگیرند.
با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.

 

انواع شكستگی

 

شكستگی در بچه ها