نوبت دهی

ستون مهره


آناتومی ستون مهره

 

آناتومی ستون مهره

ستون مهره محور استواری است كه تنه حول آن شكل گرفته و جمجمه را بر بالاترین نقطه بدن قرار داده و ساختار مهمی بنام نخاع را حمایت میكند. این ساختمان از 24 مهره مجزا و 9 مهره به هم چسبیده تشكیل شده است.

شایعترین علت مراجعه مردم به علت مشكلات كمر به پزشك، كمردرد است. ستون مهره ممكن است به مشكلات دیگری مانند خشكی و كاهش انعطاف پذیری و یا تغییر شكل یا آسیب های ناشی از ضربه مبتلا گردد.

در مقالات مبحث ستون مهره سعی می‌شود مشكلات اختصاصی این قسمت از بدن از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.
با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.

 

آناتومی ستون مهره

 

آناتومی ستون مهره

ستون مهره محور استواری است كه تنه حول آن شكل گرفته و جمجمه را بر بالاترین نقطه بدن قرار داده و ساختار مهمی بنام نخاع را حمایت میكند. این ساختمان از 24 مهره مجزا و 9 مهره به هم چسبیده تشكیل شده است.

شایعترین علت مراجعه مردم به علت مشكلات كمر به پزشك، كمردرد است. ستون مهره ممكن است به مشكلات دیگری مانند خشكی و كاهش انعطاف پذیری و یا تغییر شكل یا آسیب های ناشی از ضربه مبتلا گردد.

در مقالات مبحث ستون مهره سعی می‌شود مشكلات اختصاصی این قسمت از بدن از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.
با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.