نوبت دهی

آرنج


آناتومی آرنج

 

آناتومی آرنج

 

مفصل آرنج در اندام فوقانی  محل اتصال بازو و ساعد است. در این مفصل استخوان بازو و دو استخوان زند زیرین و زند زبرین در كنار یكدیگر قرار میگیرند. آرنج نمونه یك مفصل لولایی است و محل اتصال رباط ها و زردپی های مهم و محل عبور عروق و اعصاب با اهمیتی است.

مهمترین مشكلات مفصل آرنج كه موجب مراجعه افراد به پزشك میشود درد، محدودیت حركت و تورم است و گاهی اوقات كاهش قدرت، تغییر شكل و یا آسیب های خارجی به آرنج علت مراجعه است.

در مقالات مبحث آرنج سعی میشود مشكلات اختصاصی این مفصل از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.

با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.

 

 

آناتومی آرنج

 

آناتومی آرنج

 

مفصل آرنج در اندام فوقانی  محل اتصال بازو و ساعد است. در این مفصل استخوان بازو و دو استخوان زند زیرین و زند زبرین در كنار یكدیگر قرار میگیرند. آرنج نمونه یك مفصل لولایی است و محل اتصال رباط ها و زردپی های مهم و محل عبور عروق و اعصاب با اهمیتی است.

مهمترین مشكلات مفصل آرنج كه موجب مراجعه افراد به پزشك میشود درد، محدودیت حركت و تورم است و گاهی اوقات كاهش قدرت، تغییر شكل و یا آسیب های خارجی به آرنج علت مراجعه است.

در مقالات مبحث آرنج سعی میشود مشكلات اختصاصی این مفصل از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.

با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.

 

 

آرنج 4

 

ساعد

ساعد از دو استخوان زند زیرین و زند زبرین و عضلات متعددی تشكیل شده و عروق و اعصاب مهم دست از آن عبور میكنند.مهمترین مشكلات ساعد كه موجب مراجعه افراد به پزشك میشود درد، تورم، كاهش قدرت، تغییر شكل و یا آسیب های خارجی است.

در مقالات مبحث ساعد سعی میشود مشكلات اختصاصی این بخش از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.

 

شكستگی های ساعد

 

 شكستگی- دررفتگی های ساعد

 

مشكلات مادرزادی ساعد