نوبت دهی

نمونه های جراحی لگن

پوشیدن دستکش

جراحی های لگن بسیار متنوعند. از اعمال جراحی شکستگی های کاسه لگن یا حفره استابولوم تا جراحی جااندازی و فیکس کردن شکستگی های حلقه لگنی یا شکستگی های سر استخوان ران و بسیاری جراحی های دیگر برای بیماران ترومایی انجام میشود.

جراحی های الکتیو مانند تعویض مفصل ران یا اعمال جراحی به منظور کنترل بیماری سیاه شدگی سر

استخوان ران هم دسته دیگری از جراحی های ناحیه لگن هستند.

در این قسمت شما با مواد بسیاری از این اعمال جراحی که به توسط دکتر مهرداد منصوری انجام شده آشنا میشوید.

شکستگی استابولوم

آسیب حلقه لگن

تعویض مفصل ران

دیسپلازی مفصل ران

شکستگی سر استخوان ران

سیاه شدن سر استخوان ران