نوبت دهی

مچ دست


مچ دست 1———————————————–

آناتومی مچ دست

  مفصل مچ دست ساعد را به دست متصل میكند. حركات این مفصل نسبت به آرنج دامنه بیشتری دارد. مچ دست محل عبور عروق و اعصاب مهمی است كه به دست میرسند.

مهمترین مشكلات مفصل مچ دست كه موجب مراجعه افراد به پزشك میشود درد، محدودیت حركت و تورم است و گاهی اوقات كاهش قدرت، تغییر شكل و یا آسیب های خارجی به مچ دست علت مراجعه به پزشك است.

در مقالات مبحث مچ دست سعی میشود مشكلات اختصاصی این مفصل از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.
با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.

 

مچ دست 1———————————————–

آناتومی مچ دست

  مفصل مچ دست ساعد را به دست متصل میكند. حركات این مفصل نسبت به آرنج دامنه بیشتری دارد. مچ دست محل عبور عروق و اعصاب مهمی است كه به دست میرسند.

مهمترین مشكلات مفصل مچ دست كه موجب مراجعه افراد به پزشك میشود درد، محدودیت حركت و تورم است و گاهی اوقات كاهش قدرت، تغییر شكل و یا آسیب های خارجی به مچ دست علت مراجعه به پزشك است.

در مقالات مبحث مچ دست سعی میشود مشكلات اختصاصی این مفصل از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.
با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.