مشاوره آنلاین

آسیب حلقه لگن

نظر بیماران ——————————————————————

در مقالات این صفحه از فیلم های سه بعدی حقیقی برای نشان دادن شکستگی ها و در رفتگی های لگن قبل و بعد از درمان استفاده شده است

نمونه آسیب های حلقه لگن و روش درمان آنها

 

لگن 2

====================================

 دیاستاز سمفیز پوبیس 

نمونه اول   تشخیص    درمان

 دررفتگی مفصل ساکروایلیاک+ دیاستاز سمفیز پوبیس 

نمونه اول   تشخیص   درمان

نمونه دوم   تشخیص   درمان

  دررفتگی دو طرفه مفصل ساکروایلیاک در بچه 

نمونه اول   تشخیص   درمان

 شکستگی ساکروم+ شکستگی استابولوم 

نمونه اول   تشخیص   درمان

 شکستگی ساکروم+ شکستگی پوبیس 

نمونه اول   تشخیص   درمان

 شکستگی ساکروم+ دیاستاز سمفیز پوبیس 

نمونه اول   تشخیص   درمان

 شکستگی دو طرفه ساکروم 

نمونه اول   تشخیص   درمان

 شکستگی ایلیوم 

نمونه اول   تشخیص   درمان