نوبت دهی

آسیب حلقه لگن

لگن 2

نمونه آسیب های حلقه لگن و روش درمان آنها

 

دیاستاز سمفیز پوبیس

نمونه اول دررفتگی مفصل ساکروایلیاک و دیاستاز سمفیز پوبیس

نمونه دوم دررفتگی مفصل ساکروایلیاک و دیاستاز سمفیز پوبیس

دررفتگی دو طرفه مفصل ساکروایلیاک بچه

شکستگی همزمان ساکروم و استابولوم

شکستگی ساکروم و پوبیس

نمونه دوم شکستگی ساکروم و پوبیس

نمونه سوم شکستگی ساکروم و پوبیس

شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز پوبیس

شکستگی دو طرفه ساکروم

نمونه دوم شکستگی دوطرفه ساکروم

شکستگی ایلیوم

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک

نظر بیماران