نوبت دهی

مچ پا


آناتومی مچ پا

 

آناتومی مچ پا

 

  مفصل مچ پا از كنار هم قرار گرفتن استخوان‌های درشت نی و نازك نی ساق در بالا و استخوان تالوس (قاپ) در پایین تشكیل شده است. قوی‌ترین زردپی بدن یعنی زردپی آشیل در پشت این مفصل قرار دارد. پیچ خوردگی به طور شایعی در این مفصل دیده می‌شود.

درد، تورم، خشكی و محدودیت حركت و آسیب‌های ناشی از ضربه از شایع‌ترین عللی هستند كه موجب مراجعه بیمار به پزشك به علت مشكلات مچ پا می‌شود.

در مقالات مبحث “مچ پا” سعی می‌شود مشكلات اختصاصی این قسمت از بدن از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.
با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.

 

آناتومی مچ پا

 

آناتومی مچ پا

 

  مفصل مچ پا از كنار هم قرار گرفتن استخوان‌های درشت نی و نازك نی ساق در بالا و استخوان تالوس (قاپ) در پایین تشكیل شده است. قوی‌ترین زردپی بدن یعنی زردپی آشیل در پشت این مفصل قرار دارد. پیچ خوردگی به طور شایعی در این مفصل دیده می‌شود.

درد، تورم، خشكی و محدودیت حركت و آسیب‌های ناشی از ضربه از شایع‌ترین عللی هستند كه موجب مراجعه بیمار به پزشك به علت مشكلات مچ پا می‌شود.

در مقالات مبحث “مچ پا” سعی می‌شود مشكلات اختصاصی این قسمت از بدن از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.
با اشاره به هر سربرگ می‌توانید به صفحه مربوطه بروید.