نوبت دهی

شكستگی سر استخوان ران

شكستگی سر استخوان ران

 

  • شكستگی سر استخوان ران بدنبال تصادف اتومبیل
  • شكستگی سر استخوان ران در یك مرد 32 ساله
  •  شكستگی سر استخوان ران در یك جوان 26 ساله

 

نظر بیماران