نوبت دهی

تعویض مفصل ران

نظر بیماران ————————————————————–

نمونه هایی از اعمال جراحی تعویض مفصل ران

 

تعویض مفصل ران

 

 فیلم مثال هایی از جراحی تعویض مفصل ران

 فیلم مثال هایی از جراحی تعویض مفصل ران در دررفتگی مادرزادی

 فیلم مثال هایی از جراحی مجدد تعویض مفصل ران (رویژن)