نوبت دهی

لغت نامه ارتوپدی – ش ص ع

شارکو ماری توث charcot marie tooth نوعی بیماری ژنتیکی و ارثی در اعصاب محیطی است. توضیح بیشتر

شانه منجمد Frozen shoulder یا شانه یخ زده به معنای محدودیت شدید حرکتی درمفصل شانه است. توضیح بیشتر

شبکه عصبی Neural plexus شبکه ای است که از به هم پیوستن ریشه های عصبی خارج شده از نخاع تشکیل میشود. از بین مهره های ستون فقرات از هر طرف یک عصب خارج میشود که به آن ریشه عصبی میگویند. در ناحیه گردن، کمر و ناحیه خاجی ریشه های عصبی که از مهره ای مجاور خارج میشوند به یکدیگر متصل شده و دوباره از هم جدا میشوند. به این ترتیب رشته های عصبی را در بین خود جابجا میکنند. هر کدام از این شبکه های در هم طنیده را شبکه عصبی مینامند. شبکه های عصبی گردنی(سرویکال)، کمری(لومبار) و خاجی(ساکرال) مهمترین شبکه های عصبی بدن هستند.

شریان یا سرخرگ نوعی رگ خونی است که خون را از قلب به دیگر اندام های بدن انتقال میدهد. در قسمت سرخرگ در مورد آن توضیح بیشتر داده شده است.

شکستگی باز Open fracture به شکستگی میگویند که در آن استخوان های شکسته شده در محل شکستگی با فضای بیرون از بدن ارتباط پیدا میکنند. بطور طبیعی استخوان با فضای بیرون از بدن ارتباطی ندارد. در شکستگی باز بافت نرم روی استخوان (غضله یا پوست یا هر دو) پاره شده و این ارتباط بوجود میاید.  توضیح بیشتر

شکستگی ترکه تری Green stick fracture یا گرین استیک به شکستگی میگویند که در آن قطعات شکسته شده بطور کامل از هم جدا نشده اند. در شکستگی گرین استیک قطعات استخوانی در محل شکستگی کمی انحنا برمیدارند. شکستگی گرین استیک معمولا در کودکان ایجاد شده و در غالب اوقات نیاز به درمان جراحی ندارد.

شکستگی دررفتگی Fracture-dislocation به معنای وجود همزمان شکستگی و دررفتگی است. شکستگی دررفتگی همواره در مفصل ایجاد میشود. در این آسیب، خط شکستگی به درون فضای مفصلی یکی از استخوان های تشکیل دهنده مفصل رفته و قسمتی از استخوان شکسته شده همراه با استخوان طرف مقابل جابجا میشود. شکستگی دررفتگی ها از آسیب های شدید مفصلی بوده و معمولا نیاز به عمل جراحی دارند.

شکستگی مویی Hairline fracture به شکستگی میگویند که در آن خط شکستگی بدون جابجایی است. در شکستگی مویی قطعات شکسته شده نسبت به یکدیگر جابجا نمیشوند. در این شکستگی فقط یک ترک در استخوان وجود دارد. شکستگی مویی مانند بقیه شکستگی ها نیاز به درمان دارد.

شوک Shock به معنای کاهش شدید فشار خون است. توضیح بیشتر

شوئرمن Scheuermann’s disease نام نوعی بیماری در ستون مهره نوجوانان است که موجب خمیده شدن آن میشود. در بیماری شوئرمن شکل تعدای از مهره های ستون فقرات سینه ای تغییر میکند و این تغییر شکل موجب کیفوز یا قوس پرداشتن ستون مهره به جلو میشود. بیماری شوئرمن معمولا در نوجوانان ۱۶-۱۰ سال ایجاد شده و با کمرددر همراه است.

صفحه رشد Growth plate نام صفحه ای غضروفی است که در انتهای استخوان ها قرا ردارد.  توضیح بیشتر

علامت تینل Tinel’s sign به معنای احساس گزگز پوست بدنبال ضربه آرام دست پزشک به بدن است. علامت تینل نشانه تحریک یک عصب پوستی است. بطور مثال در سندروم کانال کارپ ضربه انگشت دست پزشک به مج دست بیمار موجب احساس برق گرفتگی و سوزن سوزن شدن در انگشتان دست میشود. این را علامت تینل میگویند.

علامت هومن Homans sign یکی از نشانه های لخته شدن خون در ورید های عمقی ساق است. علامت هومن در واقع معاینه ای است که پزشک انجام میدهد به این صورت که پزشک ابتدا زانوی بیمار را صاف کرده و سپس کف پای بیمار را به ناگهان به پشت خم میکند. در این حال اگر در مچ پای بیمار مقاومتی در مقابل حرکت به عقب ایجاد شد میگویند علامت هومن مثبت شده است. البته منفی شدن علامت هومن رد کننده لخته خون در ساق نیست.