نوبت دهی

شکستگی ستون و لب خلفی استابولوم. بررسی تخصصی نمونه چهارم

در این مقاله بیماری که بدنبال یک تصادف اتومبیل دچار شکستگی لب خلفی و ستون خلفی استابولوم شده مورد بحث قرار گرفته و گرافی ها و سی تی اسکن قبل از جراحی او بررسی میشوند

شکستگی عرضی و خرد شدگی لب خلفی استابولوم. بررسی تخصصی نمونه اول

بیمار مرد ۳۳ ساله ایست که بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد شدید در طرف چپ لگن شده بطوریکه توان ایستادن و راه رفتن را نداشته است. با مراجعه به اولین مرکز درمانی و تهیه

شکستگی سر استخوان ران. بررسی تخصصی نمونه سوم

بیمار مرد ۲۶ ساله ایست که بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد شدیدی در ناحیه لگن شده است. توانایی راه رفتن را از دست داده و نمیتواند اندام تحتانی خود را حرکت دهد. به بیمارستان منتقل شده و