نوبت دهی

شکستگی در رفتگی بارتون در مچ دست چیست

انواع مختلفی از شکستگی های مچ دست وجود دارد که شایعترین آن شکستگی کالیس است. در این مقاله راجع به نوعی از شکستگی مچ دست صحبت میشود که همراه با دررفتگی است. به آن شکستگی دررفتگی بارتون میگویند.

 

شکستگی دررفتگی مچ دست یا شکستگی بارتون

گاهی اوقات همراه با شکسته شدن قطعه ای از پایین استخوان رادیوس، مفصل مچ در میرود. در رفتگی مفصل مچ دست بصورت خالص نادر بوده و معمولا همراه با شکسته شدن قسمتی از سطع مفصلی استخوان رادیوس اتفاق میفتد.

شکستگی دررفتگی مچ دست بارتون
شکستگی- در رفتگی بارتون دو نوع ولار و دورسال دارد

 

به این شکستگی در رفتگی مچ دست، شکستگی دررفتگی بارتون میگویند. در شکستگی دررفتگی بارتون شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس همیشه داخل مفصلی است به این معنا که خط شکستگی همیشه به داخل مفصل مچ دست وارد میشود.

اگر قسمت پشتی سطح مفصلی پایین استخوان رادیوس دچار شکستگی شود استخوان های مچ دست همراه با قطعه به سمت پشت جابجا میشوند و دررفتگی، خلفی یا پشتی است به این نوع آسیب، شکستگی در رفتگی دورسال بارتون Dorsal barton fracture dislocation میگویند (دورسال به معنی پشتی است).

 شکستگی دررفتگی ولار بارتون
شکستگی دررفتگی ولار بارتون  شکستگی دررفتگی دورسال بارتون

شکستگی دررفتگی دورسال بارتون

 

 فیکس کردن شکستگی ولار بارتون با پلاک
فیکس کردن شکستگی ولار بارتون با پلاک

 

اگر قسمتی از سطح مفصلی پایین استخوان رادیوس که در طرف کف دست قرار گرفته دچار شکستگی شود استخوان های مچ دست همراه با قطعه شکسته شده به سمت جلو جابجا میشوند و دررفتگی، قدامی یا جلویی است به این نوع آسیب، شکستگی در رفتگی ولار بارتون Volar barton fracture dislocation میگویند (ولار به معنی طرفی است که کف دست در همان طرف قرار گرفته است).

تشخیص قطعی این آسیب معمولا با استفاده از رادیوگرافی ساده است.

شکستگی دررفتگی های بارتون بسیار ناپایدار بوده و درمان آن معمولا بصورت جااندازی باز و سپس فیکس کردن قطعه با پیچ و پلاک است.