نوبت دهی

شکستگی کاپیتولوم در ناحیه آرنج

 

تنه استخوان بازو تقریبا به شکل استوانه ای است. این استخوان همانطور که در قسمت بازو به شکل یک کره گرد درآمده و سر استخوان بازو را میسازد در قسمت پایین پهن شده و سه ساختمان به هم چسبیده را میسازد. ساختمان خارجی تقریبا یه شکل یک کره بوده و به آن کندیل لترال یا لقمه خارجی میگویند.

ساختمان داخلی به شکل یک مثلث بوده و به آن اپی کندیل داخلی میگویند و ساختمان بین آندو به شکل یک قرقره است و به آن تروکلئا Trochlea میگویند.

قسمت جلویی کندیل خارجی یک ساختمان به شکل نیمکره قرار دارد که تماما با غضروف مفصلی پوشیده شده و با سر استخوان رادیوس مفصل میشود. این ساختمان را کاپیتلوم Capitellum میگویند

1078

1078 2

شکستگی کاپیتولوم آرنج بیشتر در بالغین و بدنبال زمین خوردن در حالتیکه فرد دست خود را حائل قرار داده تا زمین نخورد ایجاد میشود.

 

علائم شکستگی آرنج در ناحیه کاپیتولوم

مهمترین علامت این شکستگی درد بخصوص در سطح خارجی و جلوی آرنج است. این درد با فشار به قسمت خارجی آرنج بیشتر میشود و حرکات ارنج در این بیماران دردناک میشود. در رادیوگرافی ساده میتوان شکستگی را بصورت یک قطعه با حاشیه گرد در جلوی مفصل آرنج مشاهده کرد.
 
 

درمان شکستگی کاپیتلوم آرنج

شکستگی آرنج در ناحیه کاپیتلوم در واقع یک شکستگی داخل مفصلی است و مانند هر شکستگی دیگر داخل مفصلی نیاز است تا قطعه شکسته شده بسیار دقیق جااندازی شود وگرنه احتمال بد جوش خوردن و بدنبال آن ایجاد آرتروز در مفصل زیاد میشود.

 تصویر رادیولوژی شکستگی کاپیتولوم
تصویر رادیولوژی شکستگی کاپیتولوم

 

اگر شکستگی کاپیتلوم آرنج کاملا بدون جابجایی باشد درمان آن بیحرکت کردن آرنج با استفاده از یک آتل بلند دست است.

در صورت درمان این شکستگی با آتل، پزشک معالج تا سه هفته، هفته ای یک بار از آرنج بیمار رادیوگرافی به عمل میاورد تا اگر در این مدت کوچکترین جابجایی در قطعه شکسته شده ایجاد شود، جابجایی از نظر دور نماند. بعد از سه هفته احتمال جابجایی کم شده و دیگر نیازی به تکرار رادیوگرافی نیست.

در صورتیکه شکستگی آرنج در ناحیه کاپیتولوم همراه با جابجایی باشد باید به توسط عمل جراحی باز جااندازی شده و با پیچ به تنه اصلی استخوان فیکس شود.

دقت در جااندازی این شکستگی بسیار مهم است و هرگونه ناهماهنگی در سطح مفصلی میتواند در آینده به ایجاد استئوآرتریت مفصل آرنج منجر شود.