نوبت دهی

جراحی آندوسکوپی دیسک چگونه است

گاهی در بیمارانی که درد انتشاری از ناحیه کمری به اندام تحتانی دارند و در بررسیهای انجام شده علت آن بیرون زدگی دیسک تشخیص داده شده است، درمان  بصورت خارج کرن دیسک آسیب دیده با جراحی آندوسکپی است بشرط آنکه درمانهای غیر جراحی بمدت ۱۲ هفته موثر واقع نشده باشد.

البته در غالب این بیماران درمان اولیه در اکثر موارد جراحی نیست و بیماری با درمان های طبی خوب میشود و تنها در درصد کمی از بیماران نیاز به عمل جراحی وجود دارد.

جراحی اندوسکوپی دیسک

در موارد نیاز به جراحی، روش متداول باز کردن کامل ناحیه است ولی در مواردی میتوان از آندوسکپی استفاده کرد که مزایای آن شامل موارد زیر است:

۱- محل کوچک برش جراحی ۲ – ۱.۵ سانتیمتر ۲- آسیب حداقل به عناصر نرمال ناحیه ۳- طول عمل کوتاه ۴- امکان ترخیص بیمار عصر روز عمل ۵- انجام فعالیت بلافاصله پس از عمل ۶- بازگشت به کار بعد از ۴-۶ هفته

علیرغم مزایای فوق، تجربه جراح در میزان موفقیت بسیار مهم است. در برخی موارد که بیرون زدگی شدید است( دو طرفه و مرکزی )، جراحی با این روش مشکل است و در این موارد ممکن است انجام چراحی باز با برداشتن کامل دیسک و رفع فشار آن بر عناصر عصبی بهتر و موفقتر از برداشتن ناکافی دیسک با آندوسکوپ باشد.