نوبت دهی

ساییدگی مفصل یا استئوآرتریت بدنبال شکستگی استخوان

آرتروز یا سائیدگی مفصلی یکی از عوارض مهمی است که ممکن است بعد از شکستگی ها بوجود آید و موجب درد و محدودیت حرکت مفصل درگیر شده میگردد.

این عارضه در شکستگی هایی که سطح مفصلی را درگیر میکند و یا نزدیک یک مفصل ایجاد شده است بیشتر دیده میشود.

 

علل ایجاد ساییدگی مفصل یا آرتروز چیست

مهمترین عللی که موجب ایجاد ساییدگی مفصل بعد از یک شکستگی میشود عبارتست از

 

نکروز آوازکولر

شکستگی ممکن است موجب نکروز آوازکولر قسمتی از استخوان که در درون مفصل قرار دارد بشود. بدنبال نکروز، شکل استخوان تغییر یافته و لایه غضروفی روی آن هم آسیب میبیند. این تغییرات در دراز مدت موجب استئوآرتریت و ساییدگی مفصل میشود.

 

بد جوش خوردن شکستگی داخل مفصل

اگر شکستگی داخل مفصلی باشد و بد جوش بخورد سطح مفصلی ناصاف میشود. تغییر شکل سطح مفصلی که به این طریق ایجاد شده است میتواند در دراز مدت موجب سائیدگی مفصل شود.

 

بد جوش خوردن شکستگی خارج مفصل

گاهی اوقات شکستگی تنه استخوان های بلند کج جوش میخورد. این وضعیت در اندام تحتانی موجب میشود تا وقتی بیمار می ایستد سطح مفصلی در مفصل نزدیک به شکستگی کج شود.

بظور مثال میدانیم وقتی می ایستیم سطح مفصلی زانو و مچ پا موازی سطح افق است. حال اگر تنه استخوان ران کج جوش بخورد سطح مفصلی زانو هم کج میشود یا اگر شکستگی ساق کج جوش بخورد سطح مفصلی مچ پا هم کج میشود.

این کج شدن سطح مفصل موجب میشود تا در حین ایستادن و راه رفتن نیروی وزن بطور متعادلی در سطح مفصلی پخش نشود. به قسمتی از سطح مفصلی استرس و نیرویی بیش از قسمت های دیگر وارد میشود.

این توزیع نامناسب نیروها در سطح مفصل در دراز مدت موجب آزرده شدن غضروف مفصل و در نهایت ایجاد استئوآرتریت و آرتروز میشود.

عارضه ساییدگی مفصل بعد از شکستگی بخصوص در شکستگی های اندام تحتانی بیش از شکستگی های اندام فوقانی بوجود میاید. زمان بوجود آمدن این عارضه بعد از شکستگی متغیر است.

اگر آسیبی که به مفصل رسیده است زیاد باشد ساییدگی بعد از ۹-۶ ماه بوجود میاید ولی اگر آسیب اندک باشد ممکن است ایجاد ساییدگی به ۲۰-۱۵ سال و حتی بیشتر زمان نیاز داشته باشد.