نوبت دهی

چسبندگی مهره های کمر یا ساکرالیزاسیون چیست

آیا علت کمردرد من چسبندگی مهره های کمر است، چسبیده بودن مهره های کمر و کمر درد، متثل بودن مهره هار کمر در ستون فقرات و کمر درد، درمان چسبندگی مهره هی کمر در ستون فقرات، چسبیده بودن مهره های کمر