نوبت دهی

آناتومی جامع مفصل شانه

آناتومی استخوان های تشکیل دهنده شانه چیست، شانه از چه استخوان هایی درست شده، استخوان های کتف یا اسکاپولا و ترقوه یا کلاویکول یا کلاویکل و استخوان باز و در ناحیه شانه قرار دارند، تشریح استخوان ها در ناحیه شانه