نوبت دهی

استخوان سازی اضافی یا نابجا بدنبال شکستگی چیست

علت استخوان سازی نابجا یا میوزیت اسیفیکان چیست، استخوان اضافه چگونه بدنبال شکستگی ها ایجاد میشود، روش پیشگیری از استخوان سازی نابجا یا میوزیت اسیفیکان چیست، درمان استخوان سازی اضافی چیست

کنتراکچر ولکمن چیست و چگونه درمان میشود

کنتراکچر ولکمن از عوارض شکستگی ها است، سندرم کمپارتمان میتواند موجب کنتراکچر ولکمن شود، سندروم کمپارتمان و کنتراکچر ولکمن به علت کاهش خونرسانی اندام ایجاد میشود، درمان کنتراکچر ولکمن چیست