نوبت دهی

آرتروتومی چه نوع عمل جراحی است

آرتروتومی Arthrotomy نامی کلی برای هر نوع عمل جراحی است که در آن کپسول مفصل شکاف داده میشود. آرتروتومی معمولا قسمتی از اعمال جراحی دیگر است که در آنها نیاز میشود تا داخل مفصل دیده شده و تغییراتی در آن داده شود

1335 3

مفصل از کنار هم قرار گرفتن انتهاهای دو استخوان تشکیل میشود. انتهای دو استخوان با یکدیگر در تماس بوده و در کنار هم میلغزند و حرکت میکنند.

اطراف این دو انتها را یک پرده بافتی کلفت به نام کپسول مفصلی میپوشاند. در عمل جراحی آرتروتومی این کپسول به توسط جراح شکاف داده میشود تا داخل مفصل در معرض دید قرار گیرد.

مهمترین اعمال جراحی که نیاز به آرتروتومی دارند عبارتند از

  • خروج تومورهای داخل مفصلی
  • خارج کردن تکه های استخوانی یا غضروفی آزاد در درون مفصل
  • خارج کردن بافت سینوویال بیمار از درون مفصل
1420
آرتروتومی زانو

 

امروزه انجام بعضی از اعمال جراحی که قبلا نیاز به آرتروتومی داشت بدون آن و با کمک آرتروسکوپ صورت میگیرد.

با کمک آرتروسکوپ میتوان بدون اینکه شکاف بزرگی را در کپسول مفصلی ایجاد کرد تنها از طریق یک سوراخ ابزار های دید و جراحی را به درون مفصل فرستاده و عمل جراحی را انجام داد. البته فقط تعدادی از جراحی ها با کمک آرتروسکوپ صورت میگیرند.

بازسازی های داخل مفصلی مانند بازسازی رباط صلیبی و یا اعمال جراحی روی منیسک مواردی هستند که امروزه معمولا با استفاده از آرتروسکوپ و بدون نیاز به آرتروتومی انجام میشود.