نوبت دهی

سوار ماشین شدن بعد از جراحی یا آسیب لگن و پا

یكی از مراقبت های حركتی برای بیمارانی كه در لگن یا اندام تحتانی خود دچار آسیب شده اند یا عمل جراحی انجام داده اند سوار شدن و پیاده شدن از ماشین است.

بسیاری از این بیماران برای حركت از واكر یا عصا استفاده میكنند و صحیح وارد شدن و نشستن بر صندلی ماشین مهارتی است كه موجب كاهش آسیب های بیشتر میشود.

در زیر توضیح داده میشود كه برای وارد شدن و نشستن بر روی صندلی ماشین باید چه مراحلی را انجام داد

♦ اگر بر روی صندلی عقب مینشینید ابتدا مطمئن شوید صندلی جلوی ماشین كاملا به جلو كشیده شده است و اگر بر روی صندلی جلو مینشینید صندلی عقب را تا حد ممكن به عقب بكشید

♦ اگر پای راست شما مشكل دارد باید از طرف راست ماشین یعنی طرف سرنشین یا به اصطلاح شاگرد سوار آن شوید و اگر پای چپ مشكل دارد باید از طرف چپ ماشین یعنی طرف راننده سوار شوید. به عبارت دیگر سوار شدن بر اتومبیل مانند بالا رفتن از پله است و اول پای سالم وارد ماشین میشود

♦ در حالیكه در ماشین باز است تا آنجا كه ممكن است به صندلی آن نزدیك شوید

2579

♦ طوری بچرخید كه پشت شما به طرف صندلی قرار گیرد و آنقدر به عقب بروید كه پشت ساق های شما لبه صندلی اتومبیل را احساس كند

♦ اگر بر روی صندلی عقب مینشینید یك دست خود را بر پشتی صندلی جلو و دست دیگر را بر صندلی عقب قرار دهید.

اگر بر وی صندلی جلو مینشینید یك دست خود را روی صندلی و دست دیگر را بر روی داشبورد قرار دهید. هیچ گاه برای حمایت و تكیه دادن، در اتومبیل را نگیرید

♦ در حالیكه پای مشكل دار خود را كمی جلوتر قرار داده اید پای سالم را كم كم خم كنید تا تنه شما پایین آمده و بر روی صندلی بنشینید

♦ با كمك پای سالم، خود را بر روی صندلی به عقب بكشید تا جایی كه پای مشكل دار شما كاملا بر روی صندلی قرار گیرد

♦ و یا وقتی هر دو زانوی شما بر روی صندلی قرار گرفت ابتدا كمی به عقب خم شوید و سپس با كمك هر دو دست خود ابتدا پای سالم و سپس پای مشكل دار را وارد اتومبیل كنید.

دقت كنید كه در همه حال باید ران ها در امتداد تنه باشند پس هر بار یك پا را با اندازه یك كف دست با داخل آورده و سپس پای دیگر را به همین اندازه به داخل میكشید و این كار را بطور متناوب تكرار میكنید

♦ اگر جراحی تعویض مفصل ران انجام داده اید و نشیمن صندلی شما آنقدر پایین است كه در حال نشستن در آن زانوی شما بالاتر از لگن شما قرار میگیرد باید بك بالشت را بر روی صندلی قرار داده و بر روی آن بنشینید تا حدی كه زانوی شما پایینتر از لگن قرار گیرد

♦ اگر نمیتوانید راست بنشینید از یك بالشت در پشت كمر خود استفاده كنید