نوبت دهی

موارد نمونه

عمل جراحی

ارتوپدی محدوده وسیعی از اعمال جراحی را در بر میگیرد. در این بخش شما با تعدادی از آنها که به توسط دکتر مهرداد منصوری انجام شده آشنا میشوید.

در قسمت مواد نمونه عمومی تعدادی از اعمال جراحی رایج ارتوپدی با تصویر و توضیح گنجانده شده است و در قسمت موارد نمونه تخصصی شما با اعمال تخصصی دکتر منصوری یعنی اعمال جراحی ناحیه لگن بیشتر آشنا میشوید

موارد نمونه عمومی

موارد نمونه تخصصی