نوبت دهی

شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك. بررسی تخصصی

 

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

تشخیص

 بیمار مرد 32 ساله ای است كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار آسیب های متعددی در ناحیه لگن شده است. گرافی های بیمار در دسترس نیست ولی از لگن بیمار سی تی اسكن هایی تهیه شده كه بازسازی های سه بعدی و همچنین كات های آن را میتوان در زیر دید.

با كلیك بر روی هر كدام از تصاویر زیر میتوان نمای بزرگ تری از آن را مشاهده كرد.

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

تصویر بالا شكستگی استخوان ایلیوم در طرف چپ را نشان میدهد كه همراه با شكستگی پرگزیمال استخوان ران است. دررفتگی مفصل ساكروایلیاك در طرف راست همراه یا دیاستاز سمفیز پوبیس هم در این تصویر قابل مشاهده است.

شكستگی استخوان دنبالچه و كنده شدن اسپاین ایسكیوم میتواند در اثر كشش شدید لیگامان ساكرواسپاینوس ایجاد شده باشد و نشانه ناپایداری آسیب حلقه لگنی است.

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

تصویر بالا شدت باز شدن شكستگی ایلیوم را نشان میدهد. در این تصویر مشاهده میشود كه شكستگی ایلیوم به درون استابولوم كشیده شده است.

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

نمای بالا دیاستاز شدید سمفیز پوبیس را نشان میدهد و معلوم میكند كه همی پلویس چپ به سمت سفالاد جابجا شده است.

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

دو تصویر بالا استخوان لگن را از پشت نشان میدهند.

به علت دیاستاز شدید سمفیز و هماچوری برای بیمار سیستو یورتروگرافی انجام شد تا سلامت دستگاه اداری تحتانی وی بررسی شود.

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن  

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

 تصاویر بالا نشان میدهند كه مثانه سالم و دست نخورده مانده و آسیبی ندیده است.

مشاوره

كات های سی تی اسكن زیر میتواند اطلاعات دقیقتری راجع به نوع آسیب های وارده به لگن در اختیار بگذارد.

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن 

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

دو كات بالا شكستگی ایلیوم در طرف چپ را نشان میدهند.

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

در دو كات بالا انتشار خط شكستگی ایلیوم به داخل حفره استابولوم دیده میشود.

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن 

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

و در دو كات بالا شكستگی پرگزیمال استخوان ران دیده میشود.

برای داشتن دید بهتری از شكل شكستگی قبل و بعد از جراحی فیلم هایی با استفاده از بازسازی های سه بعدی سی تی اسكن لگن همین بیمار تهیه شده كه آنها را میتوانید در زیر ببینید.

 

 

در این فیلم میتوان دید كه استخوان ایلیوم در طرف چپ لگن دچار شكستگی وسیعی همراه با جابجایی شده است. این شكستگی به درون حفره استابولوم گسترش پیدا كرده است.

در طرف راست لگن مفصل ساكروایلیاك باز شده و در جلو سمفیز پوبیس دیاستاز پیدا كرده است. شكستگی كوكسیكس و شكستگی اسپاین ایسكیوم نشانه جابجایی شدید همی پلویس در حین ضربه اولیه و از علائم ناپایداری حلقه لگن است.

 

 

در این فیلم میتوان دید كه استخوان ایلیوم در طرف چپ لگن دچار شكستگی وسیعی همراه با جابجایی شده است. این شكستگی به درون حفره استابولوم گسترش پیدا كرده است.

در طرف راست لگن مفصل ساكروایلیاك باز شده و در جلو سمفیز پوبیس دیاستاز پیدا كرده است. شكستگی كوكسیكس و شكستگی اسپاین ایسكیوم نشانه جابجایی شدید همی پلویس در حین ضربه اولیه و از علائم ناپایداری حلقه لگن است. همی پلویس چپ به سمت سفالاد و قدام جابجا شده است.

برای بررسی احتمال آسیب مثانه برای بیمار رتروگراد سیستویورتروگرافی انجام شده كه میتوان دید آسیبی به مثانه وارد نشده است.

 

درمان

به علت ناپایداری شكستگی ایلیوم و جابجایی شكستگی استابولوم و دررفتگی مفاصل ساكروایلیاك و دیاستاز سمفیز پوبیس بیمار نیازمند عمل جراحی بود. در زیر تصاویر لگن بعد از جااندازی و فیكساسیون دیده میشود.

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن 

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

تصاویر بالا نشان میدهند كه شكستگی ایلیوم و استابولوم در طرف چپ جااندازی باز شده و به توسط یك پلاك بر روی كرت ایلیاك و یك پیچ لگ 7.3 میلیمتری كه از AIIS  به سمت توبروزیته ایلیوم رفته فیكس شده اند.

دیاستاز سمفیز جااندازی باز شده و به توسط دو پلاك فیكس شده و سپس برای فیكسیشن دررفتگی مفصل ساكروایلیاك راست از دو پیچ ایلیوساكرال كه بصورت بسته گذاشته شده اند استفاده شده است.

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن 

تصویر بالا محل ورود دو پیج ایلیوساكرال را نشان میدهد.

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

 و در تصویر بالا میتوان  جااندازی شكستگی ایلیوم و استابولوم را مشاهده كرد.

در زیر تعدادی از كات های سی تی اسكن بیمار بعد از جراحی دیده میشوند.

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

 دو كات بالا محل ورود پیچ لگ ستون قدامی را نشان میدهد كه از AIIS شروع شده است.

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

 و دو كات بالا امتداد یافتن پیچ به سمت توبروزیته ایلیوم را نشان میدهد.

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

 دو تصویر بالا جااندازی شكستگی استابولوم بعد از ریداكشن ستون قدامی را نشان میدهند.

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن 

 در دو تصویر بالا میتوان مسیر پیچ در مهره اول ساكروم را مشاهده كرد كه بصورت مایل از خلف به قدام و از كائودال به سفالاد است.

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

 و در كات بالا میتوان مسیر پیج در مهره دوم ساكروم را دید.

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن  

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن  

 دو كات بالا دو پیج ساكروم را در كات های كرونال و ساژیتال نشان میدهند.

شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک لگن

و كات بالا ریداكشن سمفیز را نشان میدهد. شكستگی پرگزیمال فمور هم به توسط یك DHS فیكس شد.

برای داشتن دید بهتری از شكل شكستگی قبل و بعد از جراحی فیلم هایی با استفاده از بازسازی های سه بعدی سی تی اسكن لگن همین بیمار تهیه شده كه آنها را میتوانید در زیر ببینید.

 

 

در این فیلم میتوان دید كه شكستگی استخوان ایلیوم پس از جااندای به توسط یك پلاك بازسازی 3.5 بر روی كرت ایلیاك و یك پیچ لگ 7.3 میلیمتر كه از AIIS به طرف توبروزیته ایلیوم رفته فیكس شده است.

همچنین دیاستاز سمفیز پوبیس پس از جااندازی به توسط دو پلاك بازسازی و دررفتگی مفصل ساكروایلیك راست به توسط دو پیچ ایلیوساكرال فیكس شده اند.

 

 

در این فیلم میتوان دید كه شكستگی استخوان ایلیوم پس از جااندای به توسط یك پلاك بازسازی 3.5 بر روی كرت ایلیاك و یك پیچ لگ 7.3 میلیمتر كه از AIIS به طرف توبروزیته ایلیوم رفته فیكس شده است.

همچنین دیاستاز سمفیز پوبیس پس از جااندازی به توسط دو پلاك بازسازی و دررفتگی مفصل ساكروایلیك راست به توسط دو پیچ ایلیوساكرال فیكس شده اند.

در این بیمار شكستگی كوكسیكس دست نخورده باقی مانده است.

 

 

در این فیلم میتوان دید كه شكستگی استخوان ایلیوم به توسط یك پلاك بازسازی 3.5 بر روی كرت ایلیاك و یك پیچ لگ 7.3 میلیمتر كه از AIIS به طرف توبروزیته ایلیوم رفته فیكس شده است.

همچنین دیاستاز سمفیز پوبیس پس از جااندازی به توسط دو پلاك بازسازی و دررفتگی مفصل ساكروایلیك راست به توسط دو پیچ ایلیوساكرال فیكس شده اند. جهت پیچ مهره اول ساكروم به علت دیسمرفیسمی كه در آن وجود داشته است از پایین به بالا و از خلف به قدام است ولی پیچ مهره دوم در جهت افقی است.