نوبت دهی

شکستگی مچ دست (اسمیت). علائم و درمان

شایعترین نوع شکستگی در قسمت پایینی استخوان رادیوس یا زند زبرین شکستگی کالیس است.

شکستگی کالیس نوعی شکستگی دیستال استخوان رادیوس ( قسمت انتهایی استخوان رادیوس یا زند زبرین که نزدیک مچ دست قرار دارد) است که در آن قطعه شکسته شده که به مفصل مچ دست متصل است به سمت دورسال یا پشتی جابجا میشود.

منظور از سطح دورسال یا پشتی یعنی به طرف پشت دست یا پشت مچ دست که مخالف طرف کف دستی است.

پس جهت جابجایی قطعه شکسته شده در نام گذاری نوع شکستگی اهمیت دارد. همانطور که گفته شد در غالب اوقات جهت جابجایی قطعه پایینی به طرف پشت مچ دست است که به آن شکستگی کالیس میگویند.

گاهی اوقات ضرباتی که به انتهای پایینی استخوان رادیوس وارد میشود موجب آسیب به این ناحیه ولی با شکلی متفاوت از شکستگی کالیس میشود. یکی از این اشکال متفاوت شکستگی اسمیت است.

 

شکستگی اسمیت چیست

در شکستگی اسمیت Smith fracture قطعه شکسته شده پایین استخوان رادیوس به سمت جلو یا به سمت کفی جابجا و منحرف میشود. علت این نوع شکستگی معمولا به زمین خوردن روی پشت مچ دست است.

شکستگی اسمیت مچ دست
در شکستگی اسمیت قطعه شکسته شده به سمت جلو یعنی به سمتی که کف دست قرار دارد جابجا میشود

 

وقتی فرد در حال زمین خوردن است بطور غریزی و غیر ارادی دست خود را جلو میاورد تا حائل سر و تنه شده و از صدمه به سر و سینه جلوگیری کند.

در این حال معمولا کف دست به زمین برخورد میکند و برخورد کف دست به زمین موجب جابجا شدن قطعه پایینی به سمت پشت میشود. اگر به هر علتی شخص با پست دست به زمین بخورد نیرو در جهتی وارد میشود که قطعه پایینی را به سمت کفی مچ دست جابجا میکند.

شکستگی مچ دست. اسمیت
شکستگی اسمیت – پیکان سفید قطعه جابجا شده را نشان میدهد

 

علائم شکستگی اسمیت مانند شکستگی کالیس است با این تفاوت که تغییر شکل ظاهری که در مچ دست بوجود میاید برعکس کالیس بوده و به نظر میرسد مچ و دست به سمت کف دستی منحرف و جابجا شده است. تشخیص قطعی شکستگی با استفاده از رادیوگرافی ساده است.

درمان این شکستگی مانند درمان شکستگی کالیس است. در اکثر موارد شکستگی بصورت بسته جااندازی شده و سپس گچ گیری میشود. در صورت عدم موفقیت در جااندازی بسته، نیاز به عمل جراحی و جااندازی باز شکستگی وجود دارد.