نوبت دهی

ساعد


آرنج 4———————————————–

 

 

 

آناتومی ساعد

 

 ساعد از دو استخوان زند زیرین و زند زبرین و عضلات متعددی تشكیل شده و عروق و اعصاب مهم دست از آن عبور میكنند.
مهمترین مشكلات ساعد كه موجب مراجعه افراد به پزشك میشود درد، تورم، كاهش قدرت، تغییر شكل و یا آسیب های خارجی است.

در مقالات مبحث ساعد سعی میشود مشكلات اختصاصی این بخش از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.

 

 

آرنج 4———————————————–

 

 

 

آناتومی ساعد

 

 ساعد از دو استخوان زند زیرین و زند زبرین و عضلات متعددی تشكیل شده و عروق و اعصاب مهم دست از آن عبور میكنند.
مهمترین مشكلات ساعد كه موجب مراجعه افراد به پزشك میشود درد، تورم، كاهش قدرت، تغییر شكل و یا آسیب های خارجی است.

در مقالات مبحث ساعد سعی میشود مشكلات اختصاصی این بخش از لحاظ ارتوپدی بررسی شود.